Eit vitnemål mot hijab 

Merete Hodnes avvising er ikkje eit åtak på religions-fridomen,
men ei avvising av ein politisk aksjon frå Malika Bayan.

Eg vart kontakta av statsadvokaten i Stavanger med spørsmål om eg ville vitna i saka om frisøren som nekta å klyppa ein kunde som hadde hijab. Eg svara aldri på spørsmålet. Eg ville ikkje vitna i denne saka. Eg er lei av å verta skulda, mistydd og kritisert av hijabstøttespelarar ? om det så er islamistar eller folk på venstresida.

Men til slutt kom politiet på døra, identifiserte seg og sa at det var mi plikt å stilla opp som vitne. Vitnemålet mitt vart difor gjeve over telefon frå heimen min. Her kjem ein nedkorta versjon av det eg fortalde til Gulating lagmannsrett tysdag denne veka:

Statsminister Erna Solberg sa i nyttårstalen at vi må behandla hijabkledde kvinner godt. Eg meiner det same som statsministeren. Det er viktig å visa toleranse for menneske. Men eg meiner samstundes at vi har ei moralsk plikt til å kritisera bruken av hijab. Spørsmålet om hijab er betent, basert på sterke kjensler, men liten kunnskap.

Men no vil eg forklara dette emnet etter beste evne. Og det er viktig å nemna at eg ikkje snakkar i favør av Merete Hodne, for eg kjenner ikkje henne. Og eg er ikkje imot Malika Bayan, for eg kjenner ikkje henne heller. Dei er mine medborgarar. Eg ønskjer dei begge alt godt.

Først vil eg seia at eg i boka Rasisme forklart for barn, som kom ut i 2001, sjølv forsvarte hijaben. Men seinare, etter islamismens frammarsj, innsåg eg at hijaben ikkje berre er ei anstendig klesdrakt som uttrykkjer at ein person er from, men han vert òg brukt som reiskap for forkynning av islam.

Tradisjonelle klede

I hundrevis av år har muslimske kvinner brukt tradisjonelle klede som dekkjer hår og kropp. Men Koranen, religionen, har ikkje kome med bestemte klesdrakter eller faste reglar om korleis kvinner bør kle seg. Berre at kvinner må dekkja brystet fordi kvinner før islam viste venleiken med å pynta seg og visa brystet.

Koranen har berre tre vers om kvinneklede. Desse tre versa kan tolkast på ulike vis: Somme meiner at kvinner må dekkja kroppen, andre tolkar same vers slik at kvinner berre må dekkja brystet, medan andre meiner at kvinner ikkje bør sjå menn og menn ikkje bør sjå kvinner.

Men i praksis var profeten Muhammed open for at kvinner ikkje dekkjer håret, og han tok med seg kvinner til krig og jihad.

Likevel har muslimske kvinner dekt hår og kropp. Dei brukte såkalla anstendige klede.Kvinner i Iran brukte shador. Når vi ser ei kvinne som har shador på seg, forstår vi at denne kvinna er ei muslimsk kvinne frå Iran. Shador signaliserer den iranske kulturelle og nasjonale tilhøyrsla.

Kvinner i Irak bruker abaya. Når vi ser ei kvinne som har abaya på seg, seier vi at ho er ei muslimsk kvinne frå Irak. For abaya er ei nasjonaldrakt i Irak og signaliserer ei kulturell og nasjonal tilhøyrsle.

Når vi ser ei kvinne med pusji på seg, seier vi at denne kvinna er ei muslimsk kvinne frå golf-landa. Har ei kvinne qaftan på seg, høyrer ho til marokkansk kultur.

I Afghanistan bruker kvinner burqa, i Tyrkia bruker kvinner sjal. Dei tradisjonelle klesdraktene signaliserer kvar du kjem frå kulturelt og nasjonalt.

Modernisering

Etter fyrste verdskrigen vart kulturen mange stader i Midtausten modernisert. Kvinner byrja å kasta sløret. Denne moderniseringa fekk ein motreaksjon. Det kom påbod om at kvinner måtte dekkja håret. Drakter som dekte hår og kropp, kalla dei hijab. Kvifor brukte dei ordet hijab, og ikkje andre ord om klesdrakta som til dømes khimar? Kvar kjem hijab frå?

Det har ei historie. Profeten Muhammed ? gud velsigna han, og dykk òg ? inviterte folk til ein bryllaupsfest i profetens hus. Han serverte folk mat. Dei unge muslimske mennene som var på festen, snakka med profetens koner, Aysha og Hafsa. Dei unge mennene åt og ville bli sitjande. Dei ønskte ikkje å gå heim att. Det var meir interessant å snakka med konene. Dette såra profeten.

Etter denne hendinga synte Gud seg, og i eit nytt vers i koranen gav profeten ordre om å laga eit forheng, å hengja ei gardin mellom menn og kvinner. På arabisk heiter gardina hijab.

Hijab vart brukt av kjende fridomskjemparar som skjellsord for kvinnas klesdrakt som dekkjer hår og kropp og isolerer henne frå samfunnet. Målet var å mobilisera muslimane mot klesdrakta som segregerte kvinnene.

To muslimske statsleiarar hadde moderniseringsprosjekt: Atatürk i Tyrkia og Resa Sjah i Iran. Dei prøvde begge å forby slør, tilsvarande mannlege hovudplagg og religiøse symbol. Men, i byrjinga av det tjuande hundreåret byrja også kvinnefrigjeringsrørsler å kasta sløret og kjempa for at kvinner skulle få innpass i utdanning og i lønsarbeid.

Atatürk i Tyrkia avskaffa kalifatet i 1924. Kalifatet er det teologiske regimet der ein kalif styrer landet.

Den muslimske
brorskapen

Fire år etter vart Den muslimske brorskapen stifta som ein reaksjon på denne moderniteten. Organisasjonen kom med ein ideologi som vil oppretthalda kalifatet og eit samfunn som er kjønnsdelt. Dei laga ei drakt som ikkje liknar andre, tidligare drakter. Dei brukte det som uniformering og symbol på ein ideologi. Dei brukte ordet hijab for å seia: «Hijaben som de modernitetsforkjemparar ser på som ein kjønnssegregeringsreiskap, denne hijaben står vi for.»

Ordet pakkis vart brukt av rasistar. Eg brukar ordet pakkis og svarting for å gjera orda ufarlege. Same tenkjemåten brukte islamistane om ordet hijab. Eit skjellsord om segregering vart brukte for å seia «Vi står for segregering. Vi er stolte av dette.»

Denne hijaben vart såleis ikkje berre ei klesdrakt som dekkjer kropp og hår, men eit politisk symbol. I Egypt, under president Sadats regjering, verva islamistane kvinner som kom frå landsbyane til Kairo for å studera. Desse kvinnene bar ei egyptisk, tradisjonell klesdrakt. Kvinnene som vart verva, kasta så den tradisjonelle drakta og byrja bruka hijab i Den muslimske brorskapen. Slik vart hijab eit symbol på forkynning, eit symbol på ei politisk rørsle og eit symbol på eit politisk system som styrer samfunnet med sharia-lova. Det var ikkje berre for å dekkja kropp og hår.

Islam og politikk

Islamistane seier: «Islam og politikk har frå byrjinga av vore tett fletta saman.» Dei seier at islam er éin pakke. Opnar du pakken, finn du politikk og religion. «Take it or leave it.»

Det vil seia at politikk og religion er sameint og ikkje kan skiljast frå kvarandre. Akkurat på same måten som når vi i Vesten, seier at menneskerettar er éin pakke. Ein kan ikkje skilja ytringsfridom frå religionsfridom, ein kan ikkje skilja demokratiet frå fridomen til individet. «Take it og leave it.»

Kvifor er hijaben så viktig for islamistane? Her må vi skilja mellom religionen islam og islamisme som politisk ideologi.

Den muslimske brorskapen er den fyrste islamistiske organisasjonen, og han kjempar mot nasjonalisme og modernisme i Midtausten. Hijaben vert her brukt som «våpen». Hijaben slettar alle kulturelle trekk og alle nasjonale trekk i islam. I dag kan vi ikkje sjå om ei kvinne som brukar hijab, kjem frå Irak, Pakistan, Irak, Iran eller Tyrkia. Å verdsetja kultur eller nasjon er like farleg for islamistar som å dyrka fleire gudar.

Kva er målet med å bruka denne hijaben? Då må vi læra litt om måten islamistane tenkjer på. Når nordmenn ser 50 innvandrarkvinner på gata, utan hijab og med vestlege klede, vil ein ikkje leggja merke til dei. Dei er akkurat som alle andre norske kvinner, kanskje berre med ein litt annan hudfarge.

Men når nordmenn møter 50 kvinner med hijab, vil det festa seg i nordmenns medvit at desse kvinnene er ulike dei sjølve, at dei eksisterer, at dei har ein religion, ein bodskap, at dei er sterke og at dei står for religiøse krav.

Religiøs tilhøyrsle

Mange norske forskarar seier noko anna. Dei seier, basert på samtalar med kvinner som brukar hijab i Noreg, at hijaben er eit symbol på religiøs tilhøyrsle. Men at hijaben berre er eit religiøst symbol, overtyder ikkje oss sekulære muslimar. Om hijaben er eit påbod, ville alle kvinner ha brukt hijab. Men moderate muslimar vel ei liberal tolking. Islamistiske og fanatiske muslimar vel strenge tolkingar som stadfestar bruk av hijab.

 

Linda Sarsour, Muslim Brotherhood-Hamas operative
 

Er Bayan islamist? Det veit eg ikkje. Det er irrelevant i saka. For å vita om ho er prega av det politiske islam, altså islamisme, må ein ha ein samtale med henne. Dei bileta ho har på nettet og i media, fortel at ho brukar ein hijab som verken signaliserer kulturell eller nasjonal tilhøyrsle. Ut frå bileta veit vi ikkje om ho er norsk, pakistansk, arabar eller persar, men hijaben hennar er eit signal på islamisme og sharia. Men det finst òg fotografi som viser det motsette når ho har på seg hijab med rosa farge. Kanskje kjenner ho ikkje til skilnaden.

Det som står for meg som eit mysterium, er kvifor ei religiøs, muslimsk kvinne som held seg til hijab, vel ein frisørsalong der menn kan koma og sjå håret hennar når ho vert klypt. Ingen teolog, ingen religiøs lærd, ingen imam i Oslo eller rundt i verda erkjenner ei slik åtferd som muslimsk.

69 kommentarer

Stein Ankerssletta

23.02.2017 kl.16:08

Ble saken påskyndet gjennom rettsystemet for å hindre at relevant informasjon fikk nå domstolene?

Mikke

23.02.2017 kl.16:44

Charlotte er oppmerksomhetsyk i likhet med mange andre. For noen, skyller verden dem alt. Det konstante offer. Omgivelsene skal kompensere, for alt sitt ubehag. Og da er islam den perfekte løsningen... Fryktens religion i konstant "krenkelse" fra vesten.

Daniel

23.02.2017 kl.16:48

En fantastisk godt skrevet blogg. Hørt Walid Al-Kubaisi ved forskjellige anledninger, blir alltid like imponert. Åpenbart en svært kunnskapsrik person.

Nils Petter Mikkelsen

23.02.2017 kl.16:49

Det er vel neppe sannsynlig, men kan på ingen måte utelukkes. De korrekte Stavanger og Rogaland har vist seg frem som ukritiske tilhengere av islamske strømninger, som ledes an av Høyreordføreren og ..blaet. De fleste normale er vel av den oppfatning at det var en provokasjon fra ´den fornærmedes´side, som nå har kastet hijaben for hun vil ha et annet ´liv´. Vi vet ikke om hun blitt honorert, og selvsagt ikke hvor hun har gjemt den unna.

ACAB

23.02.2017 kl.16:55

den kvalme obsternasige lille grisen med hijab gikk til en meningsmotstander for å provosere.

kast kjerringa ut av landet.

ACAB

23.02.2017 kl.16:59

hadde vært jævla fint om du ikke skreiv det her på nynorsk for det er verdt å lese.

Dan

23.02.2017 kl.17:10

Jeg har hele tiden lurt på akkurat dette: Hvorfor valgte hun å oppsøke en frisørsalong der også menn er innom?

Og etterpå er liksom ikke dette kvinneundertrykkende plagget så viktig likevel, og legger det fra seg.

Det virker som dette er et planlagt stunt, og er tull og tøys.

Per

23.02.2017 kl.17:13

Det spesielle er at den muslimske kvinnen nå har bestemt at hun ikke skal bære hodeplagget mer, MEN har allerede sagt at hun nok blir hetset for det også. Hun har allerede gjort seg til offer for 2. gang. Og NRK/Aftenposten/kampen kjøper som vanlig hele greia.

Frode

23.02.2017 kl.17:22

"vil det festa seg i nordmenns medvit at desse kvinnene er ulike dei sjølve, at dei eksisterer, at dei har ein religion, ein bodskap, at dei er sterke og at dei står for religiøse krav."

Dette signaliserer at det er svake undertrykte damer !!!

Frode

23.02.2017 kl.17:26

Men godt skrevet og godt forklart. :)

Dingi

23.02.2017 kl.17:41

JA! Og like viktig - gikk virkelig Rosa Park på bussen Alabama for 50 år siden fordi hun skulle ta bussen, eller var det hele en utspekulert protest for å sette raseskillet og holdningene i et dårlig lys. Hvem vet - kanskje det var en bløff.

Veldig bra jobba Walid - for en eller annen side.

Arne Strand

23.02.2017 kl.17:41

Saken mot Merete er så hårreisende at jeg mister helt respekten for norsk rettssystem, det virker nesten som om islam styrer domstolene i Norge.

Når ble vi okkupert og hvem har gitt tillatelse til dette uten at militæret er satt inn ?

Anonym

23.02.2017 kl.17:48

ACAB: Så ulikt er ikke nynorsk. Bortsett fra tre-fire ord er begge innlegga dine også helt gangbar nynorsk. En skal være rimelig tett for ikke å forstå teksten til Walid. Om det er noen som ikke vil forstå fordi han skriver nynorsk, så har de bare seg sjøl å takke. For øvrig helt enig i at dette er verdt å lese!

B.Shankly

23.02.2017 kl.17:50

Hei. Veldig godt skrevet, med mye ny kunnskap, for meg ihvertfall.

Det ser nå ut som støtten, og vinden snur noe i forhold til hvor sympatien skal ligge.

Nei, det er ikke utenkelig at hun gikk dit for å "teste" ut om hun fikk en reaksjon. Vi skal ikke glemme at hun fikk nettopp det. Hun nektet å klippe henne, fordi hun bar et muslimsk plagg. Det, i seg selv, er ille nok. Slike holdninger, samt rasisme forøvrig er noe som aldri må få fred til å vokse.

Trond

23.02.2017 kl.18:00

B.Shankly!!!! hva synes du om denne muslimske frisøren som nekter å klippe menn pga at det "jobber" kvinner med hijab der, hva synes du om den rasismen ??

ACAB2

23.02.2017 kl.18:05

Helt enig

Judas Iscaroit

23.02.2017 kl.18:11

Legg merke til Linda Sarsour, hun bruker samme tegn som ISIS bruker. Et tegn Osama bin Landen er kjent for å bruke.

Kanskje man ser linken her?

ACAB

23.02.2017 kl.18:26

jeg har fint lite til overs for malika bayan og hennes meningsfeller iført hijab. bruker du hijab i norge er du tvers gjennom skada og bør deporteres umiddelbart.

Faten murtad

23.02.2017 kl.18:31

Jeg lurte også på hvorfor Charlotte valgte en frisør hvor menn kunne tenkes å se hennes hår. For en katastrofe om det skjedde, Allah ville få slag.

Oddeman

23.02.2017 kl.18:35

Det blir mer og mer tydelig at det var en provokasjon. Denne vilfarne jentungen fikk med noen muslimske støttespillere og icenesatte det hele. De om det. Da er det værre med det feige rettssystemet som vi setter vår lit til. Disse høye herrer som styrer showet har desverre ikke ryggrad til å ta en riktig avgjørelse. Hva islam står for må snart selv den mest venstrevridde nyttige tåpe forstå.

ACAB

23.02.2017 kl.18:43

rettstaten norge er en fucking joke

Kristoffer

23.02.2017 kl.18:46

Send avskummet til Syria med enveisbillett, så han hun være der blant sine likesinnede i IS og bli kulturellt beriket både foran og bak!

Jan

23.02.2017 kl.18:52

Det sensasjonelle med dette er at vi nå har en dom som fastslår at hijaben ikke er et politisk plagg, men kun et religiøst. Det vil antagelig vise seg å være uheldig.

Terje Bakken

23.02.2017 kl.19:03

Nå må man heller ikke glemme bort at Hodne og hennes frisørsalong har fått vinduer knust ved minst to anledninger. Egg har også blitt kastet mot frisørsalongen etter at Hodne takket nei til bøye seg for ideologien islam og de plagg det medfører.

Charlotte Antonsen (aka Malika Bayan) - hvorfor dro Bayam til Merete Hodnes salong i Bryne når det finnes 16 frisørsalonger i Nærbø hvor hun bor? Kanskje fordi hun hadde en intensjon om å skape seg et navn innen det naive Norge? For å overbevise sine nye brødre og søstre om at hun var en virkelig konvertitt? Eller, bare for å få oppmerksomhet.

Nå er da også Antonsen avbildet før hun falt for denne muslimske mann - med kors rundt hals. Forunderlig hvordan ting forandrer seg. Også særs forunderlig hvordan hun sminket seg til langt mørkere toner. Spray tan er jo inn i skuddet for enkelte kvinner - for all del - men, det var ikke måte på hvordan hun ble avbildet i media som "nok et offer for rasismen som vi har så mye av i Norge". Derfor er det jo klinkende klart at det som derimot ikke forandrer seg - er hvordan media hele tiden har nektet å dele uhorvelig bunke med fakta.

Om Hodne er så rasistisk - er det ikke litt forunderlig at hun er venner med familiemedlemmer til Charlotte Antonsen (aka Malika Bayan)? Er det ikke forunderlig hvordan Hodne har venner med annen hudfarge?

Media vil gjøre sitt ytterste for å tviholde på sin markering og ståsted. På samme tid unslipper andre frisørsalonger som nekter å klippe menn - eller, de frisørsalonger som gir rabatt til "sine egne" mens andre må betale høyere belølp.

Det er media som løper ærend for NOAS, "Antirasistisk Senter" og - føleri med støtte for ideologien islam.

De samme aviser som delte med all letthet at kvinnelige prester måtte til for å få Norge med i tiden. Den samme media som jobbet for homofile ekteskap. De er helt stille rundt segregering innunder Moskeer. Det er lite krav om likhet innen islam - og, helt kjeft og krav om kvinnelige imamer og homofilt giftemål.

Og ja - som man ser i denne her kronikk: Charlotte Antonsen (aka Malika Bayan)var dekket til av det hellige plagg - men den andre bit rundt hår og menn har gått media hus forbi. Kanskje de som alltid ikke ville informere? Kanskje det ville blitt så kjedelig med alt av faktum til bords?

Det hele minner om en ny "Ambulansesaken/Sofiebergparken/Ali Farah saken" ... Media spinner på bilder og meninger de står for - mens de sitter inne med en helt annen informasjon. Den informasjonen skader slagsiden innen det politiske og ideologiske bilde tilhørende både journalister og redaktører.

På denne måte for det falske fortsette utfortredd.

Rune

23.02.2017 kl.19:12

Malika Bayan fremstår som en oppmerksomhetsyk narsissist, men det virkelige problemet her er norske domstoler og media, som så ukritisk lot seg manipuere. De har for alltid latterliggjort seg selv.

Kenneth

23.02.2017 kl.19:13

Hvorfor skulle hun reise fra Stavanger til Bryne( 1/2 time med tog) for å klippe seg?? Det er vel ikke egenskapene med saksen Hodne er mest kjent for...

Joda

23.02.2017 kl.19:18

Som vanlig kaster alle seg på og forlanger at muslimer skal kastes ut.. men dere vet sikkert at hun var fra Norge? Men mulig det ikke er så farlig? Hvor vil dere kaste henne ut til???

Så kommer vil til denne saken.. provokasjon eller ikke provokasjon.. skitt det samme. Betyr egnelig ingen verdens ting.. klar en ikke skal provosere, men mulig frisøren heller ikke skal provosere? Da tenker jeg på andre handlinger ikke den i salongen.

Men som sagt, om jeg tar på meg hijab, skaut eller samme hva.. så har ingen rett til å nekte meg å bli kippet. Det er faktisk i mot norsk lov..

Det er ikke rettstaten som er en "fucking joke" det er heller andres syn på mennekser som er en "fucking joke".

Og kjære "forfatter" det eneste som var bra med denne artikkelen var at den var på nynorsk...

Janne Lothe

23.02.2017 kl.19:39

Alle vet det var ett stunt, Hodne er en kjent motstander av undertrykking og det visst hun veldig godt når hun oppsøkte salongen hennes.

Trumpinoffice

23.02.2017 kl.20:23

Det er kun snakk om å provosere mest mulig. Hele saken ble kokt sammen i samarbeid med antinorskt senter også kalt "antirasistisk senter". Antonsen begikk mened i i retten, men slipper selvsagt unna med det fordi hun er kvinne og muslim. I mine øyne er hun bare en simpel bekvemelighetsmuslim av en juksemaker og løgner

Neida

23.02.2017 kl.20:40

Joda: Istedenfor å hetse artikkelen så kan du vel heller forsøke å se på engasjementet for å skape en intellektuell debatt basert på faktiske fakta om historien bak religiøs tildekning innad islam. Dersom du ikke ser det poenget, beklager da kan du ikke ha mye forståelse for nynorsk.

Jeg er for så vidt så er jeg enig i at andres menneskesyn kan vise seg å være en "fucking(s) joke", og dette er vel også en av grunnene til at Walid al-Kubaisi tar tak i hijab som et islamistisk hjelpemiddel.

Anonym

23.02.2017 kl.20:42

Veldig interessant artikkel, følger med om det kommer flere etterhvert.

Roger Rattata

23.02.2017 kl.21:24

Neste gang Hodne eller andre frisører får noen med hijab på besøk og ikke vil klippe dem, anbefaler jeg at de lar dem bestille time, gjerne mot forhåndsbetaling. Så kan de leie inn en mannlig, homofil frisør til å ta klippen.

Erik

23.02.2017 kl.22:00

Det var vel mange som reagerte på hennes valg av salong i sin tid. Vi syntes det var påfallende at en muslimsk hijab-kvinne valgte en herre-/damesalong, en salong for både kvinner og menn, for å fixe håret. Alle vet da at hijab-plagget bæres i følge Østens kultur for å skjule det kvinnelige som håret da representerer og at man ikke må vise seg for menn uten dette plagget..

Da er vel konklusjonen klar; hun var en aktivist og ingen stakkars muslimsk kvinne som ikke fikk ordnet håret sitt...

Når det er sagt, så har vi sett oppslag med henne i det siste uten hijab hvor hun hevder at hijab-tiden er forbi for hennes del...

Erik

23.02.2017 kl.22:20

Arne Strand her skjønner ikke hva som foregår, Terje Bakken har skjønt det.

Spikeren

23.02.2017 kl.22:43

Stor takk til Walid al-Kubaisi for en meget god og etterlengtet gjennomgang av hijab'ens historie og betydning. Dette var skikkelig bra!

Det som er det tragiske, ikke bare vedr. saken mellom Bayan og Hodne, men når det gjelder muslimer generellt, er at politikerne, mediene - ja til og med rettsvesenet ser ut til å være preget av både kunnskapsløshet, feighet og ikke minst stor politisk slagside mot venstre.

Hvorfor kommer det ikke mer seriøs informasjon ut i mediene våre? Hvorfor er mediene og politikerne våre så ensrettet bekymret for islamsk kultur og tradisjon? Hvor blir det av VÅRE rettigheter i vårt eget land? Når har vi krevd den samme toleranse og åpenhet av våre såkalte "nye landsmenn" som de krever av oss? Jeg kommer ikke på ett eneste eksempel. Her er det bare vi som skal bøye oss for dem. Da er det ikke rart at vi får en uheldig polarisering i samfunnet.

Nå må politikerne våre se og våkne opp og mediene må begynne å drive ærlig og gravende journalistikk før vi ender opp med borgerkrig i dette landet. For det er det som vil komme til å skje hvis vi bare lar det skure og gå.

Vi krever med andre ord en skikkelig forandring innenfor både politikken og journalistikken som idag føres, for dette går rett og slett ikke lenger.

Nok en gang: Takk til Walid al-Kubaisi for hans meget gode artikkel. Stå på videre!

Herlige media

23.02.2017 kl.23:46

Tusen takk for et veldig lærerikt innlegg. Fint å få et historisk perspektiv på et veldig aktuelt tema.

Jeg heier på kvinnene

Anne

24.02.2017 kl.00:55

Det var jo min første kommentar også, da denne saken kom med et brak. Hvorfor? Jo, fordi det ikke handlet om annet enn å provosere frem en forventet reaksjon.

Til ACAB

24.02.2017 kl.01:02

Alltid stor kar bak skjermen du din lille rotte....

Til ACAB

24.02.2017 kl.01:06

Din balleløse white trash

Martin A. Engeset

24.02.2017 kl.03:18

Walid al-Qubaisi. Takk for sakleg og meget avklarande informasjon. Eg har lenge lurt på kvar hijaben eigentleg høyrer heime, for som De seier kjem den ikkje frå Koranen, og så langt eg veit heller ikkje frå Hadit. Den starta altså som eit politisk symbol for Det Muslimske Brorskap - forkledd som religiøst plagg. Og er framleis eit islamistisk symbol.

Men eg har eit spørsmål. Det går ikkje direkte på Hodne-saka, men ligg under og bak alt som har med Islam å gjera. Litt bakgrunn fyrst:

For 10-15 år sidan tok eg for meg Koranen, avdi eg ville skjøna "våre nye landsmenn" - ein kan ikkje skjøna ein kultur utan ein kjenner religionen. Det aller fyrste som slo meg, allereie etter nokre få sider, var kor mange faktafeil og logiske feil det er i boka - ei bok som hevdar den er frå ein gud, og difor perfekt og feilfri (vers som 4/82, 10/37, 20/52, etc.). Seinare kom eg over "1000+ Mistakes in the Quran" - ei bok regeringa i Malaysia ufrivilleg stadfesta ga korrekte opplysningar - som stadfeste at det er over utrulege 1750 faktafeil, 350 andre ikkje-religiøse feil og 300 sjølvmotseiingar i Koranen. Men INGEN allvetande gud gjer over 2400 feil i si heilage bok. Dette har lenge vore eit tankekors for meg: Ein krigs- og undertrykkingsreligion som bygg på ei bok som umogeleg kan ha kome frå ein gud. (Påstanden om at "Islam er fredens religion" er grundig motprova i Koranen, som De sikkert veit.)

I går kom eg så over det engelske heftet "Islam's Manifest". Eg trur det var i pkt. 10 dei lista opp ikkje mindre enn 11 prov for at Koranen ikkje kjem frå ein gud. (Eg gjekk igjenom dei. Så langt eg kan vurdera, er fakta prova bygg på korrekte, og logikken i slutningane er i alle fall korrekt.) Og det fyrste og vektigaste provet var nett mitt mangeårige tankekors: Ingen gud gjer utrulege 2400 feil i si heilage bok = Koranen kjem ikkje frå nokon gud.

Walid al-Kubaisi, De verkar å vera ein kunnskapsrik person, og med god kjennskap til Islam. Kan De forklara meg korleis det er mogeleg for religiøse tenkarar og for menigmann i Islam å oversjå, nekta for, bortforklara eller skulda på Djevelen og dei vanntru så mange og tildels grove feil, som ikkje er mogeleg å foreina med kunnskapane til ein allvetande gud?

Eg kan slenga på eit spørsmål til: Korleis er det mogeleg å påstå at "Islam er fredens religion", når Koranen inneheld 500 punkt som glorifiserar, oppfordrar til eller gjev ordre om vald mot og undertrykking av alle ikkje-muslimar - - - "til dei betalar vantruskatt med villeg underkasting og kjenner seg undertrykte" for å sitera vers 9/29?

pjusk

24.02.2017 kl.05:40

Dette verset fra Koranen;

"Etter denne hendinga synte Gud seg, og i eit nytt vers i koranen gav profeten ordre om å laga eit forheng, å hengja ei gardin mellom menn og kvinner. På arabisk heiter gardina hijab."

Dette tolkere jeg ganske enkelt till at Profeten var sjalu fordi andre menn ville prate med hans kone(R)! DET var eneste årsak til dette skautet.

Når det gjelder Bunjan, så har hun oppnådd det hun ønsket, nemlig oppmerksomhet, og rettsstaten Norge er naive nok til å bite på!

Denne rettsaken burde ALDRI blitt startet!

MortenM

24.02.2017 kl.09:46

Hun kunne jo bare kommet tilbake en dag hun ikke var muslim.

Rira J Larsen

24.02.2017 kl.10:05

Sykt hele greia. Jenta skulle vært avist i retten. Vi lever i Norge. Det føles som vi er hertatt sv fremmede makter. Folk må stå opp og ikke la seg knekke av dette viruset som har inntatt vårt land. Vi må ta tilbake vårt gode land... og få tillbake vår sunne folkevett.

Haraldo

24.02.2017 kl.13:10

Kristoffer

Send deg selv til en pornoinnspilling i USA med enveisbillett så kan du være der blant dine likesinnede der og bli kulturellt beriket både foran og bak!

Avskum er du faen meg selv!

ACAB

24.02.2017 kl.14:14

muslimer har ingenting i norge å gjøre og konvertittene kan dra rett til helvete.

Frankie

24.02.2017 kl.14:30

Muslimer ut!

Sivert Sæterbø

24.02.2017 kl.14:32

Her er det ikke "Malika Bayan eller Merete Hodne som er det største problemet.

Problemet er den norske rettsstaten som smisker seg inn på islam i stedet for å lære leksen sin før de dømmer.

Om og om igjen opplever jeg at rettstaten Norge svikter sine egne til fordel for en religion som ene og alene er ute etter å provosere og innta stadig nye skanser i det norske samfunnet.

Trist å være vitne til et nesten totalt knefall for islam fra rettstaten. Gjør de det av redsel eller er det bare pga kunnskapsmangel ?

ACAB

24.02.2017 kl.14:43

svikter sine egne. det var godt sagt.

Lizzie Efemie

24.02.2017 kl.15:16

Hijab = Apartheid

Den er rent politisk og e ment til å skille mellom muslimske kvinner og ikke muslimske kvinner. At det norske rettsvesen ikke har klart å se det er rent skremmende og skummelt for fremtiden og for oss som er sterkt mot apartheid. 😞

Laila Monica Nikolaisen

24.02.2017 kl.15:19

JEG ER IKKE SINNSYK!!!

Gonjar

24.02.2017 kl.16:35

Godt skrevet

Jon-Anders Grannnes

24.02.2017 kl.17:12

Norge blir mer og mer et land der venstresidens "offergrupper" og folk med forvrengt virkelighetsoppfatning skal styre landet. Det blir vel som et galehus der de gale skal styre?

Pelle

24.02.2017 kl.17:27

Hvis hijab er et symbol på islamisme og sharia, er diskriminering mot mennesker som bærer dette, fullt lovlig. For det er tillatt å diskriminere på bakgrunn av politiske oppfatninger.

Hvis hijab derimot er et religiøst plagg, er det ikke lov å diskriminere, for det er ikke tillatt å diskriminere på bakgrunn av religion.

24.02.2017 kl.18:04

Takk for en meget god og opplysende blogg.

Sigurd

24.02.2017 kl.20:38

Bra innlegg. Dette var garantert en planlagt aksjon som vi kunne se da ei med afrikansk bakgrunn i Sverige gikk foran et demonstrasjons tog med nasjonalsosialister med en "black power" hilsning. Vi er omgitt av såkalte "falske flagg operasjoner".

KAL

24.02.2017 kl.20:42

Islam bør være en religion på lik linje med Kristendommen. Og da bør imamer i Norge kunne si høyt i moskeen at de lovene som krysser norske lover må de se bort ifra. Om en imam ikke tør/kan si dette, bør moskeen stenges og religionen forbys.

Lenin

25.02.2017 kl.01:50

Sikkert bra artikkel som jeg ikke klarer å lese fordi den er på nynorsk. Synd.

Fremtid

25.02.2017 kl.09:05

Borti England fikk en frisørsalong 4000£ i bot fordi på et jobbintervju krevde at en muslimsk arbeidssøker måtte ta av seg Hijabben hvis hun ville jobbe hos dem.

Frisørsalongen holdt på å gå konkurs, og det måtte utbetales til en person som ikke de en gang hadde ansatt.

nynorsk

25.02.2017 kl.09:48

Lenin sett i lys av din manglande evne til å lese

norsk så er nok artikkelen over ditt hode og forstand.

Fermtid

25.02.2017 kl.10:12

Du skriver "Ingen teolog, ingen religiøs lærd, ingen imam i Oslo eller rundt i verda erkjenner ei slik åtferd som muslimsk."

Denne saken er vel så delikat at de ikke har lyst å si noe fordi det taler deres sak.

Selv fanden spiser fluer i nød.

kyrre fjeldvik

25.02.2017 kl.10:32

Godt endelig å se en blogg på nynorsk.

Og det i en interessant gjennomgang av problematikken.

De som ikke greier å lese på nynorsk, forekommer meg ganske snevre. Håper ikke de sliter like mye med engelsk...

kristoffer

25.02.2017 kl.12:44

Artikkelen gadd jegi kke å lese da den var skrevet på styggnorsk! Uansett: Jeg håper de som er uheldig å treffe på dette vesenet spytter hun i ansiktet!

nynorsk

26.02.2017 kl.00:53

for meg og i diverse forum og utbasunere min fortrefelighet i manglende språkkunskap inkludert norsk

er så ille det dikvalifiserer vedkomande frå å i heile tatt å have egne meimingar i denne saka

anonim

27.02.2017 kl.19:01

Synd. Kan ikke nynorsk. Bare bokmål.

Erik

27.02.2017 kl.21:44

Hijab-aktivister er damer som bruker dette plagget for å provosere her i landet. Denne dama har i ettertid tatt av seg dette hodeplagget da demonstrasjonen er overstått...

Pelle

28.02.2017 kl.09:54

Islam bruker Hijab for å distansere seg fra andre religioner og kulturer. Nordmenn har ingen forutsetning for å kunne alle kodeksene. Muslimer har bl.a. regler som kommer frem i denne bloggen, som forbyr kvinner å vise hår. Hvorfor går hun da inn i en frisørsalong med nordmenn? Hvilke signaler sender hun ut? Det er så mange fordommer knyttet til disse plaggene at nordmenn føler avsky eller frykt. Kroppsspråk er en viktig del av vår kommunikasjon og det er ingen tvil om at det er lett for nordmenn å misforstå signaler som sendes ut når en møter kvinner i hijab og burka i Norge. Hvilke reprimander kan en frisørsalong oppleve om mennene oppdager at de har klippet en kvinne foran norske menn ? Det har vært så mange eksempler på hvilke holdninger islamister har ovenfor vestlig kultur kun pga misforståelser. Da er det sånn at en er føre var og neglisjerer muslimer i frykt for reaksjoner.

Terje

28.02.2017 kl.17:52

En kvinne som går med hijab eller nikab frivillig for å få Allahs godkjenning og belønning har ikke høy moral - det er smisking ! Det er selvopptatthet på sitt verste ! Grunnen til at det er selvopptatthet er at man gjør seg selv og hijaben så viktig at det nærmest har kosmiske proporsjoner - det er som om man er universets midtpunkt ! Særlig nikab-kledde (frivillig bruk) kvinner har et elendig perspektiv på hva som er viktig i livet - selvopptattheten er helt ute av de villeste proporsjoner ! Frivillig nikab-bruk er den mest kvalmende formen for smisking som finnes

norsk

28.02.2017 kl.22:25

stopp all indvandring

Julius

02.03.2017 kl.20:41

Takk til personen som tok arbeidet med å skrive denne artikelen. Det var svært lærerikt og interessant. Og ikke minst opplysende å lese litt omkring bruk av dette hodeplagget.Og denne "demonstranten" som troppet opp på frisørsalongen.

Jeg tror denne demonstrasjonen gjorde mer ugagn for muslimer, og kanskje polariserte situasjonen mer.

Jeg tror alle parter hadde vært mer tjent med at hun ikke gjorde denne private "demonstrasjonen" og fremprovoserte en reaksjon bare for å kunne bringe den inn for retten.

Beste hadde vært om alle fokuserte på sitt.Og ikke aggiterte for bråk slik som henne.

Så synd ikke dommerne frifant frisøren (ikke forde hun fortjente det), men en næringsdrivende har rett til å avvise kunder om besøket er en demonstrasjon eller provokasjon. Når hensikte ikke er å kjøpe en vare, men involvere innehaveren i en aksjon som han ikke er interessert i å bli involvert i.

Det kan virke som vi her har å gjøre med dommere som ikke har integritet?

Skriv en ny kommentar

hits